Facebook

O škole

Základní škola a mateřská škola Jaroměřice je plně organizovaná devítitřídní škola. Plánovaná kapacita školy je 200 žáků, MŠ 52 dětí. V poslední době se počet žáků ZŠ pohybuje kolem 150 a kolem 50 dětí ve dvou odděleních mateřské školy a se dvěma odděleními školní družiny (50 žáků). Jsme spádová škola, do naší školy dojíždí i žáci z Biskupic a Úsobrna. Jsme rovněž škola vesnická v prostředí bohatém na tradice, kulturní a historické pamětihodnosti a rovněž v prostředí relativně čistém, činností člověka málo poznamenaném.
V současné době využíváme pro naše potřeby 3 budovy. V budově ZŠ je devět kmenových tříd, učebna dílen, učebna vaření, učebna výtvarné výchovy, učebna informatiky, ředitelna, sborovna a dále školní družina, školní kuchyně s jídelnou, šatny žáků, sociální zařízení, několik kabinetů a kancelář účetní.
Pro výuku tělesné výchovy využíváme novou sportovní halu, která je v majetku obce, v letních měsících využíváme sportovní areál, který je ve vlastnictví Sokola Jaroměřice.
Mateřská škola využívá pro svoji činnost část budovy obecního zámečku, kde se nachází herny, noclehárny a další zázemí.
Rozdělení do tolika budov není dobré z mnoha důvodů – velká spotřerba energií, ztížená komunikace mezi pracovišti, ne zrovna nejlepší spolupráce zaměstnanců na jednotlivých pracovištích atd. Rovněž věkovitost budov (kromě tělocvičny), jejich technický stav i vhodnost pro vzdělávání a výchovu mládeže nejsou příliš dobré. Je proto zpracován projekt pro výstavbu nové školy,jeho realizace by vyřešila problémy školství v naší obci asi napořád. V současné době se výrazně zlepšily podmínky pro relaxaci žáků mezi vyučovacími hodinami stavebními úpravami, při kterých byly zbudovány šatny, nové sociální zařízení a atrium v prvním patře pro volný pohyb žáků.
Naše škola je vybavena novými výškově nastavitelnými židlemi a lavicemi, kabinety jsou průběžně doplňovány novými pomůckami. Počítačová učebna je vybavena dostatečným a vyhovujícím počtem počítačů, které používají žáci, škola je samozřejmě napojena na internet.  Samozřejmostí je využívání televizorů, videopřehrávačů, kopírek, kamery i fotoaparátu ve vyučování nebo při akcích pořádaných školou. Podmínky pro výchovně vzdělávací práci jsou v naší škole pouze průměrné, což je zaviněno omezenými a věkovitými prostorami, ale v rámci možností – zejména finančních ale i prostorových – se průběžně snažíme o jejich zlepšení.
Ve škole pracuje na tři desítky zaměstnanců, jejichž počet se mění a je odvislý na počtu žáků a dětí. Pedagogický sbor naší školy tvoří učitelé základní školy (12 – 14 podle počtu žáků). učitelky mateřské školy a vychovatelky školní družiny. Všichni učitelé se dále vzdělávají nejrůznějšími formami s cílem zlepšit svoje výchovné a vzdělávací půsebení na naše žáky, tato schopnost není u všech našich pedagogických pracovníků na stejné úrovni. V našem pedagogickém sboru je k dispozici rodičům i žákům k řešení jejich problémů výchovná poradkyně. Všichni učitelé dosud splňují podmínky k tomu, aby mohli učit na naší škole. Většina předmětů se na naší škjole vyučuje kvalifikovaně, velikost pedagogického sboru však způsobuje, že některé předměty musíme učit neaprobovaně.
Naše základní škola v Jaroměřicích se nachází v lokalitě Malé Hané, která se pyšní rozmanitou přírodou. Využíváme tedy této nabídky nejen při vzdělávacím procesu žáků, ale také při realizaci jednotlivých projektů. Dlouhodobý projekt „Žijme s přírodou, ne vedle ní“ je podporován jednotlivými dílčími krátkodobými i střednědobými projekty s cílem vzbudit u dětí zájem o přírodu, vztah k životnímu prostředí a odpovědnosti za své činy ve vztahu k životnímu prostředí.
V rámci dalšího vzdělávání žáků v oblasti ekologické výchovy podporující dlouhodobý projekt nabízíme žákům 2. stupně volitelné předměty, které se k tomuto tématu vztahují. Jsou jimi Praktická biologie, Ekologické výtvarnictví a Životní prostředí.
Každý školní rok také probíhá jeden celoškolní projektový den zaměřen na životní pros tředí, vždy s využitím významných dní (např. 20. 10. Den stromů, 18. 3. Ukliďme svět, 22. 3. Světový den vody, 23. 3. Světový den meteorologie, 1. 4. Den ptactva, 22. 4. Den Země, 3. 5. Den Slunce, 5. 6. Světový den životního prostředí). Podílíme se také na společném úklidu obce.
Kromě rozvoje vztahu žáků k životnímu prostředí se naše škola také zaměřuje na následující oblasti:
Spolupráce se zřizovatelem – účast a vystoupení na kulturních a společenských akcí v obci. V této příležitosti se také snažíme u žáků rozvíjet vztah k vesnici, jejím tradicím, historii, a to i v rámci celoškolních projektů.
Spolupráce s mateřskou školou, která je společným subjektem základní školy pod názvem Základní škola a mateřská škola Jaroměřice, a to především ve spolupráci starších žáků s malými předškoláky, ale také v přípravě lehkého přestupu předškoláků do školy.
Různé zájmové kroužky, i ve spolupráci s obcí a organizacemi (např. TJ Jaroměřice, ZÚŠ Jevíčko, ZÚŠ p.Hassana)
Nabídka volitelných předmětů.
Různé vyučovací metody a postupy – projektové vyučování, kooperativní vyučování, učení ve skupinách, činnostní učení.
Výchovné poradenství – spolupráce s PPP ve Svitavách a Boskovicích, a to nejen při řešení výchovně vzdělávacích problémů, ale i při volbě povolání (v této oblasti také spolupracujeme s úřadem práce v Moravské Třebové).
Integrace dětí s vývojovými poruchami učení do výuky, nabídka dyslektického kroužku.
Pořádání exkurzí, výletů.
Besedy s odborníky, např. v rámci patologických jevů, požární techniky,…
Návštěvy divadelních a filmových představení, muzeí, knihoven.
Sportovní vyžití žáků – lyžařský kurz, cyklistický kurz, plavecký kurz, fotbalové a florbalové turnaje ve spolupráci s blízkými školami, sportovní olympiáda žáků 1. ročníku ve Velkých Opatovicích.
Vedení školního časopisu, spolupráce s Regionálními novinami
Mezinárodní spolupráce s jinými subjekty není.
Naše škola spolupracuje na nejlepší úrovní se svým zřizovatelem – obcí, který zabezpečuje plynulý chod školy především postránce finanční, ale poskytuje nám i celou řadu dalších služeb.
Škola se rovněž zúčastňuje akcí pořadaných obcí především formou kulturních vystoupení ale nebráníme se žádné spolupráci – např. naši žáci provádí jarní úklid obce.
Při škole velmi dobře pracuje Sdružení rodičů, přátel a sponzorů školy, které samo pořádá celou řadu akcí pro děti i pro veřejnost a pomáhá škole nejrůznějšími formami včetně finanční.
Velmi dobrá je spolupráce s PPP ve Svitavách, s policií ČR v Jevíčku, s Úřadem práce ve Svitavách i se společenskými organizacemi v obci. Rozbíhá se spolupráce s Radou školy, věříme, že přínosem pro školu bude družba s polskými partnery, která je sice teprve v počátcích, ale nabízí široké možnosti spolupráce

Jídelníček

FOTKY

Třídy

Archiv

Partneři

Hledáme