JEDNACÍ ŘÁD RADY

ZÁKLADNÍ  A MATEŘSKÉ  ŠKOLY, JAROMĚŘICE, OKRES SVITAVY

 zřízené dne 1. 9. 2005

 rozhodnutím Obce Jaroměřice, která zřízení Rady školy schválila na zasedání Zastupitelstva obce dne  27. 5. 2005 usnesením č. 36/7

Čl. 1

Rada školy vykonává své působnosti  podle § 167  a 168  zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Čl. 2

Rada školy se schází ke  svým schůzím nejméně dvakrát ročně a  dále podle potřeby. Termíny schůzí  se volí s ohledem na  působnosti rady školy stanovené zákonem.

Čl. 3

Program jednání  navrhuje předseda. Vychází  přitom z   povinností  uložených radě  školy zákonem,  z podnětů  a  návrhů zákonných  zástupců, zletilých žáků,  z podnětů a  návrhů členů rady školy a  z podnětů a návrhů ředitele a  zřizovatele školy.

 Čl. 4

Schůze   rady  školy   svolává  předseda,   popřípadě  místopředseda. Podklady pro jednání rady školy zajišťují členové  rady školy  a  ředitel  školy v  rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5

Rada školy jedná podle programu a plánu  práce, který  schválí na návrh předsedy  nebo jiného člena rady školy. V úvodu  jednání projednává  rada školy  kontrolu plnění  úkolů  a   informace  jednotlivých  členů   rady  školy, popřípadě ředitele  školy, pokud je přizván  k jednání v  radě  školy.  V  dalším  průběhu  se  projednávají  nové  návrhy a připomínky jednotlivých členů rady školy.

 Čl. 6

Rada  školy  se  usnáší  nadpoloviční  většinou všech  členů  při  schvalování  výroční  zprávy  školy,  školního řádu a pravidlech  pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  V ostatních  případech  se   usnáší  rada  školy  většinou  přítomných  členů.  Při  rovnosti  hlasů  rozhoduje hlas  předsedy.  Usnesení  rady  školy  podepisuje  předseda a  další pověřený člen rady školy.

Čl. 7

Usnesení  rady  školy  vyhotovuje  písemně  člen rady  školy  pověřený  radou  školy.  O  jednáních  rady školy  pořizuje záznam člen rady školy pověřený radou školy.

 Čl. 8

Nejméně  jednou  ročně  rada  školy informuje zákonné  zástupce, žáky školy, pracovníky školy  a  zřizovatele  školy  o  výsledcích  své činnosti  za  uplynulé  období.  Součásti této informace  jsou  výsledky  a  průběh  schvalování  návrhu  rozpočtu  školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy. Rada  školy zároveň uvede,  zda byly  projednávány návrhy na  nové formy nebo  obory  vzdělávání anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

 Čl. 9

Změny,  doplňky  nebo  vydání  nového  jednacího řádu  podléhají schválení radou školy.

 Čl. 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2005

V Jaroměřicích dne 1. 9. 2005

 …………………………………………………..

      předseda rady školy