Výchovné poradenství na naší škole zajišťuje Mgr. Dagmar Valentová.

Výchovnou poradkyni můžete kontaktovat:

 • prostřednictvím e-mailu valentovadagmar@seznam.cz
 • nebo na tel. čísle  732 988 004  v konzultačních hodinách

Konzultační hodiny pro rodiče:

denně:    7,00 – 7,30

úterý :   12,00 – 13,00

Jiný termín možný po domluvě.

Konzultační hodiny pro PPP:

denně:  7,00 –  7,30

úterý:    12,00 – 13,00

 

Výchovný poradce plní následující úkoly v průběhu celého školního roku:

1) Výchovné poradenství

 •  vypracování přehledu integrovaných žáků, žáků s výukovými a výchovnými obtížemi
 • zadání a kontrola vypracování individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) podle odborných posudků specializovaných pracovišť
 •  spolupráce s rodiči integrovaných žáků – odsouhlasení IVP
 • zprostředkování styku s pedagogicko – psychologickou poradnou, návrhy na vyšetření žáků v PPP
 • spolupráce se školním metodikem prevence podle pokynu MŠMT o prevenci a řešení šikanování na školách
 • monitoring nadaných žáků
 • zápis do 1. třídy, odklady povinné školní docházky

2) Kariérové poradenství

 • volba povolání, zjištění profesní orientace vycházejících žáků
 • třídní schůzka s rodiči žáků IX. třídy, informace o přijímacím řízení, seznámení s vyhláškou o přijímání žáků a vyplňování přihlášek
 • návštěva “Přehlídky středních škol“ s žáky IX. třídy
 • využití nabídek IPS ÚP Svitavy pro informace rodičů i žáků o možnosti studia – zájmově orientační testy
 • podání informací o dnech otevřených dveří na středních školách a odborných učilištích
 • předávání propagačních a informačních materiálů o možnostech studia
 • informace rodičům vycházejících žáků
 • spolupráce s třídním učitel v oblasti volby povolání
 • kontrola přihlášek žáků

Přijímací řízení ve šk. roce 2018-2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018

Vzor vyplněné přihlášky 2018