Facebook

O škole

Základní škola a mateřská škola Jaroměřice (naše škola) je školní zařízení s úkolem vzdělávat a vychovávat mladou generaci od dvou do patnácti let věku. Chceme, aby to bylo místo pro děti a žáky přitažlivé, inspirující a přinášející kromě práce a povinností také jistou dávku radosti a uvolnění. Snahou celého kolektivu zaměstnanců naší školy je nabízet dětem a žákům podnětné, nestresující prostředí. Úžasným cílem, o kterém všichni sníme, je, aby se žáci do školy těšili, naší povinností je pracovat tak, aby se žáci nebáli do školy chodit. Naším zájmem je, aby byla naše škola přitažlivá nejen pro žáky z naší spádové oblasti (Jaroměřice, Biskupice, Úsobrno), ale i z dalších okolních obcí. V tomto směru se nám naše práce docela daří, chodí nebo chodili k nám žáci z Chornic, Uhřic, Jevíčka, Velkých Opatovic a Linhartic. Moc by nás těšilo, kdyby jich bylo více.

Obě budovy naší školy (ač starší) jsou po celkové rekonstrukci a po technické stránce naprosto v pořádku. Stejně jako sportovní hala, kterou využíváme spolu s přilehlým sportovním areálem pro výuku tělesné výchovy. Veškerá další výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách. V letošním školení roce jsme zbudovali (s pomocí s zřizovatele) učebnu přírodních věd. Hledáme však i cestu k využití našich půdních prostor, kde by nově vzniklé učebny výtvarné výchovy a cizích jazyků pomohly naplňovat pedagogický proces ještě kvalitněji. Slabé místo vidíme v omezeném venkovním prostoru u základní školy, přesto se ho snažíme využívat pro relaxaci žáků i pro výuku – letos jsme nechali vyrobit (opět s pomocí zřizovatele) venkovní učebnu – dřevěný altán a v budoucnu chceme tento prostor vybavit také herními prvky.

Kapacitně škola (200 žáků), mateřská škola (40 dětí), školní družina (50 žáků) i školní jídelna s kuchyní plně vyhovují našim potřebám. Rovněž vybavení školy pomůckami je na velmi dobré úrovni, snažíme se držet krok s technologickým pokrokem. Máme dobře vybavenou učebnu informatiky, v každé třídě je k dispozici počítač a interaktivní tabule nebo projektor. Nově jsme pro výuku pořídili 20 tabletů. Žáci se také učí jednoduché programování s ozoboty. Učitelé jsou v této oblasti ICT proškoleni, techniku využívají a činí tak učení pro žáky atraktivnější.  

Pedagogický sbor je v současné době stabilizovaný, snoubí se v něm zkušenost starších s elánem mládí. Všichni pedagogičtí zaměstnanci vyhovují zákonu o pedagogických pracovnících, všichni jsou plně kvalifikovaní pro svoji práci. Kvalita jejich práce se projevuje jednak v přijímacím řízení na střední školy, kde naši žáci dlouhodobě uspívají a dostávají se na vybrané školy bez problémů. Rovněž to dokazují výsledky našich žáků na nejrůznějších soutěžích a olympiádách. V běžné výuce, v projektech, v nepovinných a volitelných předmětech, v zájmových kroužcích i na akcích pořádaných ve spolupráci s knihovnou a SRPSŠ se učitelé podle možností zaměřují na udržování tradic regionu Malá Haná a na ekologickou výchovu, celá škola třídí odpad a žáky vedeme k lásce k přírodě. Jsme také velmi pyšní na naši školní družinu.

Žákům je věnována péče v oblasti výchovného poradenství, které se zaměřuje na volbu povolání a na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (inkluze). Těchto žáků v současné době přibývá, s některými pracují asistentky pedagoga, asistentky u nás pracují tři. Naše škola má zpracovaný dokument Preventivní strategie škola a Dlouhodobý preventivní program školy, který řeší prevenci sociálně-patologických jevů – zneužívání škodlivých a návykových látek, šikanu, poklesky chování, záškoláctví apod.

Při naší škole velmi aktivně pracuje SRPSŠ, které pořádá celou řadu akcí pro děti i veřejnost zejména v čase mimo výuku, vyučování se žákům snažíme zpestřit zařazováním besed, přednášek, kulturních představení atd. Naši žáci mají možnost zúčastnit se lyžařského, plaveckého a cyklistického výcviku, pořádáme pro ně různé naučné výlety a exkurze.

Celý chod školy zajišťuje finančně náš zřizovatel – obec Jaroměřice. Spolupráce se zřizovatelem a s další příspěvkovou organizací obce – knihovnou, probíhá na velmi dobré úrovni.

Mgr. František Václavek, ředitel školy

 

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY