Facebook

Školská rada

složení školské rady

Statut školské rady

 Poslání

Školská rada je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků a dlouhodobé působení Základní školy a mateřské školy. Jaroměřice, okres Svitavy.

Základní ustanovení

 1. Školská rada vystupuje jako samostatný subjekt ve vztazích k zřizovateli, ke škole, k orgánům státní správy i k orgánům státního dozoru dle zákona č. 561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.
 2. Sídlem školské rady je Základní škola . Jaroměřice 310, 569 44 Jaroměřice.

Odpovědnost a kompetence

 1. Školská rada schvaluje:
 • výroční zprávu školy
 • návrh rozpočtu školy
 • zprávu o hospodaření školy, tím také plní funkci veřejné kontroly školy
 • studijním a učebním oborům,které škola připravuje
 • ke koncepčním záměrům rozvoje školy
 • jmenování a odvolání ředitele
 1. Školská raday se vyjadřuje ke :
 1. Školská rada může podat v odůvodněných případech zřizovateli školy nebo příslušnému orgánu státní správy návrh na odvolání ředitele.
 2. Školská rada může požádat Českou školní inspekci o  kontrolu hospodaření školy.
 3. Ředitel školy je povinen umožnit Školské radě přístup k informacím o škole, zejména k povinné dokumentaci školy. Tyto informace není ředitel školy povinen poskytnout, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Orgány, struktura a jednání

Způsob, jakým školská rada pracuje a naplňuje tak svou působnost je popsán v dokumentu Jednací řád školské rady schválený školskou radou Základní školy a mateřské školy, Jaroměřice, okres Svitavy dne 1. 9.  2005.

Komunikace

 1. Školská rada usiluje prostřednictvím členů volených z řad zákonných zástupců o pravidelnou komunikaci s rodiči žáků . Účelem této komunikace je :
 • vzájemná výměna podnětů, vedoucích ke zdokonalení vzdělávacího procesu
 • předcházení konfliktním nebo krizovým situacím v rámci vzdělávacího zařízení
 1. Školská rada přenáší požadavky předkládané zákonnými zástupci nezletilých žáků na ředitele školy, zřizovatele, orgány státní správy i k orgánům státního dozoru a dohlíží na jejich vypořádání.

Majetek

Školská rada nevytváří žádné fondy a nedisponuje žádným majetkem.

 

Závěrečná ustanovení

Školská rada může být zrušena jejím zřizovatelem:

 • na základě písemné žádosti nadpoloviční většiny zákonných zástupců nezletilých žáků formou petice
 • v případě její nečinnosti delší než jeden rok

 Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2005                                                                          

 V Jaroměřicích dne 1. 9. 2005

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY