Facebook

Vyhláška o školním stravování

 Vyhláška č. 107/2005 Sb.

 VYHLÁŠKA 

ze dne 25. února 2005 

o školním stravování 

ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
a vyhlášky č. 463/2011 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle §35 odst. 2, §121 odst. 1 a §123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle §121 odst. 2 školského zákona:

 § 1

Úvodní ustanovení 

§1 (1) Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení[1], plného přímého zaopatření[2], nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb[3] (dále jen “strávníci”).

§1 (2) Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Organizace školního stravování 

§2 (1) Školní stravování zabezpečuje

a) zařízení školního stravování[4] a
b) jiná osoba poskytující stravovací služby[5],

 (dále jen “provozovatel stravovacích služeb”).

§2 (2) Školní stravování je zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby pouze ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování.

§2 (3) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu.[6]

§2 (4) Provozovatel stravovacích služeb stanoví podle povahy poskytovaných služeb výši finančních normativů na nákup potravin (dále jen “finanční normativ”) podle §5 odst. 2 a další podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování.

§2 (5) V ujednání o zajištění školního stravování mezi právnickou osobou vykonávající činnost školy nebo školského zařízení a provozovatelem stravovacích služeb je podle povahy zajišťovaných služeb obsaženo zejména

a) vymezení rozsahu poskytovaných služeb podle §4,

b) výše finančních normativů podle §5 odst. 2,

c) organizace rozvozu nebo přepravy jídel[7],

d) způsob zabezpečení dohledu nad nezletilými strávníky.

§2 (6) Poskytuje-li provozovatel stravovacích služeb více druhů jídel na výběr, musí být zachováno plnění výživových norem.

§2 (7) Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování (dále jen “provozovna”) uvedených v §3 odst. 2, nebo v provozovnách jiné osoby poskytující stravovací služby, s výjimkou případu uvedeného v §4 odst. 9. Zařízení školního stravování může ve výjimečných případech, při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovených zvláštními právními předpisy, zabezpečovat školní stravování mimo prostory uvedené v §3 odst. 2.

§2 (8) Provozovatelé stravovacích služeb uchovávají údaje o plnění výživových norem nejméně po dobu jednoho kalendářního roku.

§ 3

Zařízení školního stravování a jejich provoz

§3 (1) Typy zařízení školního stravování jsou

a) školní jídelna,
b) školní jídelna – vývařovna (dále jen “vývařovna”),
c) školní jídelna – výdejna (dále jen “výdejna”).

§3 (2) Zařízení školního stravování provádí svou činnost v provozovnách. Provozovnou se rozumí každý samostatný soubor místností a prostor, v němž jsou uskutečňovány stravovací služby podle odstavce 3, 4 nebo 5, během nichž nedochází k rozvozu nebo přepravě jídel.

§3 (3) Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna.

§3 (4) Vývařovna v rámci školního stravování připravuje jídla, která vydává výdejna.

§3 (5) Výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb. Pro jednu provozovnu daného typu zařízení školního stravování připravuje jídla vždy jeden provozovatel stravovacích služeb. Na základě dohody s provozovatelem stravovacích služeb, který jídla připravuje, může výdejna v rámci školního stravování připravovat doplňková jídla podle §4 odst. 1.

§3 (6) Stravovací služby nad rámec §4 (dále jen “jiné stravovací služby”) poskytované strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy a prodávaný sortiment nesmí obsahovat alkoholické nápoje a tabákové výrobky.

§3 (7) Výdej jídel v rámci jiných stravovacích služeb, s výjimkou podávání stejných jídel zaměstnancům právnických osob, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, může zařízení školního stravování uskutečňovat pouze časově, nebo prostorově odděleně od školního stravování.

§ 4

Rozsah služeb školního stravování

§4 (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) hlavními jídly oběd a večeře,
b) doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře,
c) obědem polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce),
d) večeří hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).

§4 (2) Každé z jídel podle odstavce 1 je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně.

§4 (3) Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat

a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem,
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem,
c) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhé večeře, je-li vzděláváno ve třídě s internátním provozem, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

§4 (4) Žák základní školy a nezletilý žák střední školy a konzervatoře má právo denně odebrat oběd.

§4 (5) Zletilému žákovi střední školy, konzervatoře a studentovi vyšší odborné školy lze poskytovat školní stravování v rozsahu uvedeném v odstavci 4.

§4 (6) Nezletilý žák ubytovaný ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, osoba v plném přímém zaopatření, nebo osoba, které je poskytována preventivně výchovná péče formou celodenních nebo internátních služeb, má právo denně odebrat

a) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhých večeří, jde-li o nezletilého žáka nebo osobu mladší 15 let, nebo
b) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1, jde-li o nezletilého žáka nebo osobu od dovršení 15 let.

§4 (7) Zletilému žákovi a studentovi vyšší odborné školy ubytovanému ve školském výchovném a ubytovacím zařízení lze poskytovat školní stravování v rozsahu uvedeném v odstavci 6 písm. b).

§4 (8) Souhlasí-li nadpoloviční většina zletilých strávníků a zákonných zástupců nezletilých strávníků, mohou strávníci uvedení v odstavci 6 nebo 7 denně odebrat pouze snídani a hlavní jídla, a to v hodnotě nákladů na potraviny ve výši součtu finančních normativů určených pro všechna jim náležející jídla podle odstavce 6 nebo 7.

§4 (9) První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

§ 5

Úplata za školní stravování v zařízeních školního
stravování zřízených státem, krajem, obcí
nebo dobrovolným svazkem obcí

§5 (1) Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.

§5 (2) Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce podle cen potravin v místě obvyklých.

§5 (3) Při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je poskytováno stravování v rámci plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb, se náklady na nákup potravin v kalendářním roce zvyšují na jednoho strávníka celkově o 300 Kč.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování.

2. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 276/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování.

3. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 20/1995 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 313/1997 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školsví, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 69/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

 Zobrazit přílohu

3. V příloze č. 1 vysvětlivky č. 2 a 3 znějí:

„2. Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + – 25 % s výjimkou tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1 : 1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu.

3. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Při propočtu průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42. U sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg).“.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Finanční limity na nákup potravi

Věkové skupiny strávníků,                                Finanční limity
hlavní a doplňková jídla                                      Kč/den/strávník

1. Strávníci do 6 let

snídaně                                                           7,00 až 13,00

přesnídávka                                          6,00 až 9,00

oběd                                                    14,00 až 25,00

svačina                                                            6,00 až 9,00

večeře                                                  12,00 až 19,00

Celkem (celodenní)                                           45,00 až 75,00

na nápoje                                                         3,00 až 5,00

2. Strávníci 7-10 let

snídaně                                                           9,00 až 15,00

přesnídávka                                          7,00 až 12,00

oběd                                                    16,00 až 32,00

svačina                                                            6,00 až 10,00

večeře                                                  14,00 až 25,00

Celkem (celodenní)                                           52,00 až 94,00

3. Strávníci 11-14 let

snídaně                                                           10,00 až 16,00

přesnídávka                                          7,00 až 12,00

oběd                                                    19,00 až 34,00

svačina                                                            7,00 až 11,00

večeře                                                  15,00 až 27,00

Celkem (celodenní)                                           58,00 až 100,00

4. Strávníci 15 a více let

snídaně                                                           11,00 až 17,00

přesnídávka                                          7,00 až 12,00

oběd                                                    20,00 až 37,00

svačina                                                            7,00 až 11,00

večeře                                                  17,00 až 34,00

Celkem (celodenní)                                           62,00 až 111,00

II. večeře                                                          9,00 až 16,00

Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na padesátihaléře nahoru.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

Poznámky:

[1] § 122 školského zákona.

[2] § 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. § 7 odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.

[3] § 16 zákona č. 109/2002 Sb.

[4] § 119 školského zákona.

[5] § 122 odst. 4 školského zákona. § 23 a 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

[6] § 30 školského zákona.

[7] Například zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY