Facebook

Vnitřní řád ŠD

 1. Práva žáků
 • užívat zařízení školní družiny
 • zúčastňovat se jejich akcí
 • podílet se na tvorbě týdenních plánů akcí družiny
 • podílet se na denním hodnocení své činnosti
 • dle pitného režimu užívat nápoje zajištěné rodiči pro žáky v družině
 • zvát na akce družiny určené zákonným zástupcům své rodiče a rodinné příslušníky
 1. Povinnosti žáků
 • řádně a ohleduplně se chovat
 • udržovat své věci v pořádku
 1. Práva zákonných zástupců žáků
 • být informován o chování žáka ve družině
 • být informován o akcích družiny a zúčastňovat se jich
 • podávat vychovatelce nebo řediteli návrhy na zkvalitnění práce družiny
 1. Povinnosti zákonných zástupců žáků
 • řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas ohlásit změny v údajích
 • seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat ho
 1. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 • dodržovat zásady a pravidla slušného chování ve škole i na veřejnosti
 1. Provoz a vnitřní režim ŠD
 • školní družina je určena především pro žáky prvního stupně naší školy
 • školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6.00 hod do začátku vyučování a po jeho skončení do 16.40 hod.
 • o hlavních prázdninách není družina v provozu, vyjímky tvoří dny vedlejších prázdnin – v tyto dny je ŠD v provozu, je–li dostatek dětí – rozhoduje ředitel
 • družina umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a přípravu na vyučování
 • žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky
 • přijetí do družiny není nárokové, za pobyt žáka ve družině je vybírán účastnický poplatek, který se platí daný měsíc v hotovosti nebo přes účet v kanceláři školy
 • školní družina vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině a při jejich akcích, žák neopouští družinu bez vědomí vychovatelky
 • žáky předá vychovatelce učitelka, která vyučovala poslední hodinu
 • dle stanoveného rozvrhu odchodů v přihlášce (zápisovém lístku) žáci odcházejí domů, do zájmových kroužků odvádí žáky vedoucí kroužků, po skončení činnosti je zpět přivádí do ŠD, pokud není rodiči v přihlášce vyznačeno jinak
 • z bezpečnostních důvodů není možné uvolňovat žáky pouze na základě telefonické žádosti
 • pokud žák nechodí na obědy a je přihlášen do družiny, dochází do družiny samostatně a vychovatelka přebírá za něj zodpovědnost po příchodu do ŠD
 • z důvodu nenarušování činnosti družiny jsou stanoveny odchody žáků takto: po obědě až do 13.00 hod a od 14.30 hod a později
 • činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny
 • nevyzvednutí žáka do stanovené doby provozu družiny řeší vychovatelka telefonickým spojením s rodiči nebo zákonnými zástupci
 • pro nedodržování vnitřního řádu lze žáka ze školní družiny vyloučit

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • žáci dbají na bezpečnost svoji, svých spolužáků a ostatních pracovníků školy
 • za bezpečnost žáků ve družině odpovídá vychovatelka
 • žáci jsou poučováni o bezpečnosti a ochraně zdraví, pravidly chování a hygieně
 • pokud družina využívá pro svou činnost odborné učebny, řídí se jejími řády
 • každý úraz hlásí žák vychovatelce, která poskytne první pomoc, popř. zajistí lékařské ošetření a vyrozumí vedení školy a zákonné zástupce
 • je zakázáno nošení, distribuce a zneužívání návykových látek
 • projevy šikany, násilí a diskriminace jsou v prostorách školy a školní družiny přísně zakázány, za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření
 1. Podmínky zacházení s majetkem školy a školní družiny ze strany žáků
 • žáci nepoškozují majetek školy, školní družiny ani spolužáků
 • žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovatelce
 • škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit

 

 

Dne:      1. 9. 2017                                                   Podpis ředitele:

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY