Facebook

Školní družina

Něco o naší družině

Naše školní družina má dvě oddělení s celkovým počtem 50 přihlášených dětí z 1. – 5. třídy. Počty dětí se během dne výrazně mění, děti odcházejí do zájmových útvarů, hudební školy atd. Zájmové útvary jakožto součásti ŠD nejsou zřízeny. ŠD též denně navštěvují nepřihlášení žáci druhého stupně. Provoz ŠD probíhá od 6.00 do 7.40 hod. a po skončení vyučování do 16.40 hod. Rodiče na provoz ŠD přispívají částkou 70Kč měsíčně.

Podmínky výchovně vzdělávací činnosti

Personálně je provoz ŠD zabezpečen dvěma vychovatelkami. Obě vychovatelky svým vzděláním splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti. ŠD byla v roce 2000 zřízena úpravou části půdních prostor školy, čímž vznikl světlý prostor o rozloze cca 150 metrů čtverečních pro hraní a odpočinek se sociálním zařízením a skladem pomůcek. Družina je vybavena standardním žákovským nábytkem pestrých barev, pro svou činnost má přiměřené vybavení (hry, hračky, stavebnice, pomůcky k výtvarné, hudební, tělesné a pracovní činnosti). Uložení ve skříňkách umožňuje sebeobslužnost dětí. Estetická výzdoba prostor ŠD je aktuální a podnětná. Děti využívají veškeré prostory školy, tělocvičnu, hřiště, prostory u volnočasového areálu, spolupracujeme s místní knihovnou. Režim ŠD střídá klidovou činnost i dostatečný pohyb venku. Pitný režim je zajištěn.

Plánování

Výchovně vzdělávací činnost ŠD vychází z konkrétních místních podmínek. Plánujeme a organizujeme činnosti v souladu s potřebami dětí. Dlouhodobé plánování je zaměřeno především na společné akce ŠD a školy (dýňový průvod, Mikulášská besídka, akce na „Dvoustovce“, vánoční či velikonoční dílny, noc s Andersenem, slet čarodějnic, pohádkový les). Zabezpečujeme střídání odpočinkových (po obědě), rekreačních a zájmových činností. Příprava na vyučování je realizována převážně neformální zábavnou formou – křížovky, rébusy, doplňovačky, vzdělávací programy na PC. Na přání rodičů si děti vypracovávají domácí úkoly. V rámci možností naší školy jezdíme do krytého bazénu do Velkých Opatovic, na zimní stadion do Moravské Třebové, příležitostně využíváme cvičnou kuchyň a PC učebnu, 1x týdně tělocvičnu. Další činnosti probíhají dle plánu a ročních období, svátků, tradic, stavu počasí a momentální nálady a zájmu dětí.

Další činnosti: atletický trojboj, návštěva pouti, opékání párků, přírodovědné a dopravní kvízy, vycházky k rybníkům, do lesa, jízdy zručnosti, tématické besídky pro rodiče, soutěže, bramboriáda, Miss ŠD, Miss účes, zdobení stromku pro zvířata, čertovské řádění, výlet do DDM v Moravské Třebové na umělou horolezeckou stěnu, práce s keramikou, pěší výlety po okolí, beseda se starostkou obce, policií, hasiči, myslivci, zdravotní sestrou, návštěva u včelaře a další.

Při činnostech v ŠD dětem ponecháváme dostatek času a prostoru pro spontánní aktivity a seberealizaci i pro individuální a skupinovou práci. Převažujícím rysem odpočinkových činností je dobrovolnost, zohlednění stupně únavy dětí, pestrost a variabilita. Týdenní plány připravujeme společně s dětmi a jsou vyvěšeny na nástěnce. Vybrané téma zpracováváme v různých činnostech ( např. pohádkový týden, týden zdravé výživy, Jak se žije na Zemi, Týden se zdravovědou, sportovní týden, čertovský týden, atd.). Do budoucna bychom chtěli klást větší důraz na sebeobsluhu dětí, větší spolupráci s rodiči a více se prezentovat na veřejnosti. Spokojené a šťastné děti jsou pro nás nejlepší odměnou a budeme se snažit, aby tak tomu bylo i nadále.

Jídelníček

COVID 19 – INFO

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

FOTKY